0 0

Twój koszyk jest jeszcze pusty.

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności Serwisu STREETNESS

 2. 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług udostępnianych poprzez Serwis, a dokładniej opisanych w Regulaminie Serwisu. Nazwy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu;
 3. 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest STREETNESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kępna 2b/112, 03-730 Warszawa, , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000666019; NIP: 1132931977;
 4. 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego;
 5. 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez akceptację Regulaminu Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy;
 6. 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 7. 5.1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 8. 5.1. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”];
 9. 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.;
 10. 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Dane są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług Obsługi Użytkownika, Usługi Sprzedaży lub na potrzeby marketingu usług i produktów Administratora o ile Użytkownik wyraził zgodę;
 11. 8. osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych;
 12. 9. Użytkownik ma prawo do wglądu edycji danych zawartych w formularzu, który został przez niego wypełniony oraz ma prawo do zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie;
 13. 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały;
 14. 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez platformę streetness.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się
 15. 12. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem kontakt@streetness.pl
 16. 13. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) Obsługi zamówień, realizacji wysyłki. b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 17. 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: a) ING Bank Śląski S.A. b) Twisto Polska sp. z o.o.
 18. 15. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 19. 16.W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 20. 17.Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego;
 21. 18.Administrator danych będzie przetwarzać dane osobowe nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania: a) Realizacji zamówień złożonych w Serwisie. b) Obsługi Klient i prowadzenia Konta Użytkownika. c) W celu prowadzenia rozliczeń księgowych Serwisu.
 22. 19.Zakres i cel przetwarzania Danych Osobowych: a) Obsługa Zamówień b) Przetwarzanie Danych przez Partnerów Serwisu obsługujących płatności oraz realizację dostawy Zamówień. c) Kontakt z Użytkownikiem, obsługa klienta. d) Personalizacja wiadomości email - newsletter. e) Prowadzenie i utrzymanie Konta Użytkownika. f) Cele weryfikacyjne. g) Profilowanie, Analiza, Statystyki.