Regulamin dla sprzedawców

Regulamin Sprzedawcy serwisu STREETNESS 

 1. 1. DEFINICJE

 2. 1.1. Użytkownik – osoba prawna lub inny podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który korzysta z Serwisu na warunkach Regulaminu ;
 3. 1.2. Konto Użytkownika – element Serwisu, umożliwiający w szczególności zawieranie Umów Sprzedaży jako Kupujący, zarezerwowany dla Użytkownika, który wypełni formularz rejestracji zawarty na Serwisie;
 4. 1.3. Konto Sprzedawcy - element Usługi Sprzedaży, zawierający narzędzia pozwalające prezentowanie Produktów oraz zawieranie Umów Sprzedaży z Kupującymi;
 5. 1.4. Kupujący – Użytkownik zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 6. 1.5. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 7. 1.6. Sprzedawca – przedsiębiorca posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą, który korzysta z Usługi Sprzedaży udostępnianą przez Administratora oraz zawiera Umowy Sprzedaży z Kupującymi;
 8. 1.7. Administrator – STREETNESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kępna 2b/112, 03-730 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000666019; NIP: 1132931977;
 9. 1.8. Serwis - portal internetowy Administratora w którego skład wchodzi strona internetowa www.streetness.pl, za której pośrednictwem Użytkownik może zakładać Konto Użytkownika oraz zawierać Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami;
 10. 1.9. Usługa Sprzedaży – umowa świadczenia usługi drogą elektroniczną polegająca na:
 11. 1.9.1. Zarządzaniu oraz administrowaniu przez Administratora Produktów i Treści umieszczonych na Serwisie;
 12. 1.9.2. Prowadzeniu Konta Użytkownika oraz Konta Sprzedawcy na warunkach Regulaminu za pośrednictwem Serwisu;
 13. 1.9.3. Udostępnianiu Sprzedawcy narzędzi pozwalających na zawieranie i realizację przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży Produktów z Kupującymi;
 14. 1.10. Produkt – towar zaakceptowany przez Administratora, oferowany przez Sprzedającego w Serwisie;
 15. 1.11. Treści - wszelkiego rodzaju materiały administrowane przez Administratora. Mogą to być np. materiały tekstowe, graficzne, video, zdjęcia, dźwięk, elementy interaktywne i inne dane, w tym utwory i ich opracowania w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które Sprzedawca może zamieszczać na Serwisie w formie elektronicznej przy użyciu Usługi Sprzedaży lub które Administrator umieszcza w celu prezentacji Produktów Sprzedawcy.
 16. 1.12. Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w ramach Usługi Sprzedaży;
 17. 1.13. Koszt Dostawy - koszty wysyłki Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym sposobem dostawy przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu;
 18. 1.14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 19. 1.15. Obsługa Użytkownika – umowa skutkująca założeniem Konta Użytkownika, zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, która składa się na zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika, zgodnie z Regulaminem Serwisu;
 20. 1.16. Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zasady korzystania z Serwisu.
 21. 1.17. Kontakt - kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:
 22. 1.17.1. adres e-mail: [email protected] ;
 23. 1.17.2. numer telefonu: +48 507 430 822;
 1. 2. ZASADY OGÓLNE

 2. 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz wszelkie warunki dotyczące składania Zamówienia, dokonywania płatności oraz obowiązki Użytkowników, Sprzedawców oraz Administratora.
 3. 2.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie Serwisu oraz na podstronach rejestracji Sprzedawcy.
 4. 2.3. Serwis udostępnia Sprzedawcy infrastrukturę teleinformatyczną, w skład której wchodzą narzędzia umożliwiające sprzedaż detaliczną Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polski w sieci internetowej.
 5. 2.4. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do funkcjonalności Serwisu, a także do Konta Użytkownika i korzystanie z niego w oparciu o Regulamin Serwisu. Administrator jest usługodawcą usługi w oparciu o UŚUDE (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 6. 2.5. Użytkownik akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik nie może korzystać z Serwisu.
 7. 2.6. Sprzedawca akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Sprzedawca nie może korzystać z Serwisu.
 8. 2.7. Sprzedawca akceptując Regulamin wyraża zgodę na publikowanie na Serwisie udostępnionych przez niego materiałów foto i video oraz na ich wykorzystywanie przez Serwis w celach promocyjnych.
 9. 2.8. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa osób trzecich. Zabronione jest kopiowanie oraz jakiekolwiek modyfikowanie Serwisu.
 10. 2.9. Serwis może udostępniać, prezentować, publikować treści oraz materiały podmiotów trzecich, które nie są elementem świadczonej usługi przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności na za skutki korzystania z tych stron.
 11. 2.10. Informacje prezentowane na Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,ale są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 12. 2.11. Aby w pełni korzystać z Serwisu, Użytkownika musi spełnić wymogi:
 13. 2.11.1. posiadać połączenie z siecią Internet;
 14. 2.11.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.;
 15. 2.11.3. posiadać aktywne i zarejestrowane na prawdziwe dane konto poczty elektronicznej;
 1. 3. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

 2. 3.1. Zawarcie umowy Obsługi Użytkownika następuje poprzez przesłanie Administratorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie wraz z zaznaczonym polem obowiązkowym potwierdzającym akceptację Regulaminu Serwisu.
 3. 3.2. Rejestracja Użytkownika następuje w momencie kliknięcia przycisku „UTWÓRZ KONTO” na stronie rejestracji.
 4. 3.3. Użytkownik zawierając umowę Obsługi Użytkownika przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. 3.4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę Obsługi Użytkownika w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy do obsługi Serwisu.
 6. 3.5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje Administratorowi, iż wszelkie podane przez niego dane w formularzu rejestracji Użytkownika są prawdziwe oraz zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta Użytkownika.
 7. 3.6. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Brak wypełnienia danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację Użytkownika oraz zawarcie umowy Obsługi Użytkownika.
 8. 3.7. Użytkownik powinien:
 9. 3.7.1. zachować poufność danych do logowania do Konta Użytkownika;
 10. 3.7.2. nie publikować treści naruszających prawo lub Regulamin Serwisu;
 11. 3.7.3. nie publikować treści reklamowych zawierających odnośniki do stron zewnętrznych;
 12. 3.7.4. stosować do zobowiązań z tytułu zawartych Umów Sprzedaży;
 13. 3.8. Umowa Obsługi Użytkownika może być również zawarta przez Sprzedawcę na zasadach niniejszego Regulaminu.
 1. 4. UMOWA SPRZEDAŻY, ZAMÓWIENIA W SERWISIE I PŁATNOŚĆ 

 2. 4.1. Złożenie Zamówienia następuje poprzez pozytywne przejście etapów formularza zamówienia oraz kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” przez Kupującego.
 3. 4.2. Kupujący składa Zamówienie Sprzedającemu na Produkty, które dodał do koszyka.
 4. 4.3. Kupujący składając Zamówienie wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. 4.4. W przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego na Produkty różnych Sprzedających, Kupujący składa zamówienie oraz zawiera Umowę Sprzedaży z każdym ze Sprzedających oferujących konkretnie wybrane Produkty.
 6. 4.5. Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie akceptacji Zamówienia przez Sprzedającego poprzez użycie odpowiednich narzędzi, wchodzących w skład Konta Sprzedawcy.
 7. 4.6. Kupujący może anulować Zamówienie wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] .
 8. 4.7. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dniu roboczych od momentu prawidłowego złożenia Zamówienia przez Użytkownika, a w przypadku wybrania płatności elektronicznej przez Użytkownika od momentu otrzymania płatności.
 9. 4.8. W Serwisie dostępne są metody płatności:
 10. 4.8.1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – firma DialCom24 Sp. z o.o.;
 11. 4.8.2. Płatność za pobraniem – płatność przy odbiorze Produktów;
 12. 4.9. W Serwisie wysyłka realizowana jest przez Dostawcę - DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
 13. 4.10. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się do uiszczenia ceny całkowitej (cena brutto, zawierająca VAT) zamówionego Produktu oraz kosztów dostawy. Kupujący akceptuje koszty Zamówienia widoczne na stronie z podsumowaniem w formularzu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.
 14. 4.11. Kupujący może uiścić płatność za Zamówienie poprzez płatność elektroniczną dostępną w Serwisie lub przy odbiorze Produktów. Kupujący musi wybrać formę płatności w formularzu zamówienia.
 15. 4.12. Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie w przypadku podania niepoprawnych danych adresowych przez Kupującego.
 16. 4.13. Zamówienie uznawane jest za zrealizowane w momencie gdy sprzedający zamówił kuriera i ustalił datę odbioru Produktów z Zamówienia poprzez użycie odpowiednich narzędzi, wchodzących w skład Konta Sprzedawcy.
 17. 4.14. Do każdego Zamówienia dołączany jest przez Sprzedającego dokument sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 18. 4.15. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę przez 7 dni tygodnia. Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze.
 19. 4.16. Zamówienia w Serwisie realizowane są tylko na terenie Polski. Wysyłka za granicę nie jest możliwa.
 1. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 2. 5.1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktów przez Kupującego. W przypadku jednorazowego złożenia Zamówienia przez Kupującego na Produkty różnych Sprzedawców oraz zawarcia kilku Umów Sprzedaży, powyższy termin obowiązuje dla każdej umowy osobno.
 3. 5.2. Kupujący, aby odstąpić od Umowy Sprzedaży z Kupującym powinien powiadomić Administratora poprzez email: [email protected] , odesłać zamówione produkty na adres Sprzedawcy oraz załączyć oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży lub załączyć formularz zwrotu, który jest dostępny do pobrania na stronie Regulaminu Serwisu.
 1. 6. REKLAMACJA I ZWROT ZAMÓWIEŃ

 2. 6.1. Reklamacje z tytułu Umowy Sprzedaży powinny być zgłaszane Administratora na adres email: [email protected] , następnie będą załatwiane bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Administrator powinien być załączony do korespondencji.
 3. 6.2. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Serwisu powinny być zgłaszane na adres email: [email protected] . Administrator zastrzega sobie 7 dni na odpowiedź od daty otrzymania reklamacji.
 1. 7. REJESTRACJA SPRZEDAWCY

 2. 7.1. Wymogiem rejestracji jako Sprzedawca oraz zawarcia umowy Usługi Sprzedaży jest zarejestrowana forma prawna przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.
 3. 7.2. Wysłanie zgłoszenia w celu rejestracji Sprzedawcy następuje poprzez przesłanie Administratorowi wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie wraz z zaznaczonym polem obowiązkowym potwierdzającym akceptację Regulaminu Serwisu.
 4. 7.3. Wysłanie zgłoszenia następuje w momencie kliknięcia przycisku „UTWÓRZ KONTO” na stronie rejestracji.
 5. 7.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracji jako Sprzedawca stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy Usługi Sprzedaży.
 6. 7.5. Przedsiębiorca może uzyskać status Sprzedawcy jeśli:
 7. 7.5.1. poprawnie wypełni i prześle formularz rejestracyjny na stronie Serwisu , podając prawdziwe i poprawne dane oraz zatwierdzając Regulamin Serwisu;
 8. 7.5.2. pozytywnie przejdzie procedurę weryfikacji;
 9. 7.5.3. Administrator zaakceptuje wniosek o rejestrację Sprzedawcy;
 10. 7.6. Administrator ma prawo odmowy zawarcia umowy Usługi Sprzedaży bez podania przyczyny.
 11. 7.7. W momencie akceptacji wniosku rejestracji jako Sprzedawca przez Administratora zostaje zawarta umowa Usługi Sprzedaży, pomiędzy Administratorem a Sprzedawcą. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 1. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 2. 8.1. Administrator nie jest stroną Umowy Sprzedaży.
 3. 8.2. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika, Sprzedającego lub Kupującego odpowiedzialności za poniesione szkody lub utracone korzyści z tytułu zawarcia, niewykonaniem lub nieprawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży przez którąś ze stron Umowy Sprzedaży.
 4. 8.3. Administrator zapewnia i gwarantuje oraz ponosi odpowiedzialność za poprawne działanie Serwisu w ramach realizacji umowy Usługi Sprzedaży.
 5. 8.4. Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 6. 8.5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Sprzedawcy, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej usługodawcy.
 7. 8.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego dostępu do Konta Sprzedawcy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej usługodawcy.
 8. 8.7. Administrator ma prawo do dochodzenia od Użytkownika, Kupującego lub Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu wyrządzonych szkód lub utraconych korzyści.
 9. 8.8. Użytkownik, Kupujący lub Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za skutki składania nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych oświadczeń.
 10. 8.9. Administrator zastrzega sobie prawo do prac modernizacyjnych o których będzie informować Użytkowników oraz Sprzedających. Mogą wystąpić awarie techniczne w działaniu Serwisu, Sprzedający jednak nie może sobie żądać odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód lub utraconych korzyści.
 11. 8.10. Administrator może występować w roli pełnomocnika Sprzedającego lub Kupującego w kwestiach Umowy Sprzedaży.
 1. 9. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY

 2. 9.1. Sprzedawca zawierając umowę Usługi Sprzedaży przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. 9.2. Sprzedawca akceptuje fakt, iż nie zastosowanie się do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, będzie stanowiło naruszenie Regulamin. Administrator wobec Naruszenia Regulaminu może wyciągać konsekwencje wobec Sprzedawcy o których mowa w punktach 8.6 oraz 10.4 oraz 10.5 Regulaminu.
 4. 9.3. Sprzedawca wyraża zgodę na zawieranie Umów Sprzedaży z Kupującymi i realizację ich według Regulaminu. Sprzedawca akceptuje warunki oraz formę sprzedaży ustaloną w niniejszym Regulaminie.
 5. 9.4. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań z tytułu zawartych Umów Sprzedaży.
 6. 9.5. Sprzedawca akceptuje i gwarantuje zwrot świadczenia w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. 9.6. Sprzedawca ma obowiązek do aktualizacji swoich danych na Koncie Sprzedawcy oraz poinformować Administratora w przypadku ich korekty.
 8. 9.7. Sprzedawca akceptuje i gwarantuje zawieranie, wykonywanie Umów Sprzedaży zgodnie z przepisami prawa oraz prawem odstąpienia od umowy przez Konsumentów według punktu 5 Regulaminu.
 9. 9.8. Sprzedawca akceptuje i gwarantuje:
 10. 9.8.1. przestrzeganie obowiązków informacyjnych dotyczących sprzedawanych Produktów wymaganych prawem konsumenckim;
 11. 9.8.2. gwarantuje zamieszczanie w Serwisie Produktów poprzez Konto Sprzedawcy, zgodnie z przynależną kategorią produktów oraz zgodnie ze stanem rzeczywistym Produktów;
 12. 9.8.3. przestrzeganie obowiązków informacyjnych dotyczących sprzedawanych Produktów wymaganych przez Administratora;
 13. 9.9. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony Kupującemu Produkt będzie zgodny z opisem Produktu w Serwisie oraz w stanie wolnym od wad.
 14. 9.10. Sprzedawca ma prawo prowadzić w Serwisie tylko i wyłącznie sprzedaż Produktów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 15. 9.11. Sprzedawca gwarantuje, że nie będzie w Serwisie promować produktów innych firm, promować innych firm, umieszczać odnośników do zewnętrznych witryn lub informacji działających na szkodę Serwisu.
 16. 9.12. Sprzedawca gwarantuje, że nie będzie próbować oraz zawierać Umów Sprzedaży z Kupującym poza Serwisem. Sprzedawca nie będzie również zamieszczać w przesyłkach informacji na temat innych witryn oraz treści promocyjnych skłaniających do korzystania z innych witryn, niż Serwis.
 17. 9.13. Sprzedawca gwarantuje, że będzie nie stosować wyższych cen produktów w Serwisie oraz gwarantuje, że ceny produktów w Serwisie będą niższe lub równe cenom stosowanym w innych kanałach sprzedaży Sprzedawcy.
 18. 9.14. Sprzedawca gwarantuje prawidłowe przygotowywanie i wydawanie przesyłek Dostawcy Serwisu.
 19. 9.15. W momencie otrzymania zamówienia Sprzedawca ma obowiązek poinformowania Administratora oraz Kupującego o akceptacji lub anulowaniu zamówienia poprzez użycie odpowiednich narzędzi, wchodzących w skład Konta Sprzedawcy.
 20. 9.16. Sprzedawca zobowiązuje się do akceptacji lub zgłoszenia anulowania zamówienia w przypadku niemożności realizacji w ciągu maksymalnie 24 godzin roboczych.
 21. 9.17. Sprzedawca zobowiązuje się do zgłoszenia i rozpoznania zwróconych produktów z zamówienia w ciągu maksymalnie 24 godzin roboczych.
 22. 9.18. Sprzedawca zobowiązuje się do zamieszania w paczkach tylko i wyłącznie materiałów promocyjnych (ulotki, kartki, kupony, dokumenty i inne materiały) dostarczonych przez Administratora.
 23. 9.19. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz Kupujących o których mowa na stronie Polityce Prywatności Serwisu.
 24. 9.20. Sprzedawca zobowiązuje się do zamieszczania w przesyłkach z Produktami obowiązkowych dokumentów księgowych z tytułu Umowy Sprzedaży w postaci wydruku potwierdzenia zamówienia z panelu Sprzedawcy. Dokument księgowy powinien być wystawiony na pełną kwotę zamówienia.
 1. 10. ROZLICZENIA I PROWIZJA

 2. 10.1. Administrator pobiera prowizję z tytułu Usługi Sprzedaży od każdej zrealizowanej Umowy Sprzedaży. Prowizja wynosi 25% netto od finalnej ceny brutto Produktu.
 3. 10.2. Wysokość prowizji podlega negocjacji w przypadku osiągnięcia ponadprzeciętnych miesięcznych obrotów w ramach Usługi Sprzedaży w Serwisie.
 4. 10.3. Sprzedawca wyraża zgodę na pobranie przez Administratora prowizji z kwoty Zamówienia opłaconego przez Kupującego.
 5. 10.4. Administrator rozlicza się ze Sprzedawcą poprzez wypłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy środków z kwoty Zamówienia pomniejszonych o wartość prowizji.
 6. 10.5. Rozliczenie następuje do 7 dni roboczych od daty wystawienia przez Administratora faktury.
 7. 10.6. Faktura jest wystawiana po minimum 14 dniach od rozpoczęcia kolejnego miesiąca kalendarzowego po dacie dostarczenia zamówionego Produktu do Kupującego. Faktury za zrealizowane Zamówienia w poprzednim miesiącu wystawiane są od 18 do 21 dnia miesiąca. Rozliczenia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Jeśli na termin rozliczenia przypada dzień wolny od pracy, to rozliczenie realizowane jest w najbliższym dniu roboczym.
 8. 10.7. Faktury dostępne są w formacie .pdf do pobrania w odpowiedniej zakładce na Koncie Sprzedawcy.
 1. 11. ROZWIĄZANIE UMOWY

 2. 11.1. Użytkownik może rozwiązać umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym w dowolnym momencie, bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia woli rozwiązania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora [email protected] ;
 3. 11.2. Administrator może rozwiązać umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym w dowolnym momencie poprzez wysłanie oświadczenia woli rozwiązania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w przypadku:
 4. 11.2.1. nieprzestrzegania zapisów Regulaminu Serwisu;
 5. 11.2.2. nieodpowiedniego wykonywania Umów Sprzedaży zawartych ze Sprzedawcą;
 6. 11.2.3. nieprzestrzegania przepisów prawa polskiego;
 7. 11.2.4. działania na niekorzyść Serwisu lub innych Użytkowników Serwisu;
 8. 11.3. Umowa Usługi Sprzedaży może być rozwiązana w dowolnym momencie przez każdą ze stron, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez wysłanie oświadczenia woli rozwiązania umowy drogą elektroniczną na adres e-mail :
 9. 11.3.1. do Sprzedawcy na adres e-mail podany przy rejestracji lub na aktualny adres e-mail podany przez Sprzedawcę;
 10. 11.3.2. do Administratora na adres [email protected] ;
 11. 11.4. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy Obsługi Użytkownika lub umowy Usługi Sprzedaży w trybie natychmiastowym w przypadku złożenia nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych oświadczeń przez Użytkownika lub Sprzedawcę.
 12. 11.5. Administrator ma prawo do rozwiązania umowy Usługi Sprzedaży w trybie natychmiastowym w przypadku działania na szkodę Administratora lub Serwisu przez Sprzedawcę lub w przypadku nie spełniania obowiązków Sprzedawcy o których mowa w punkcie 5 Regulaminu. .
 13. 11.6. Rozwiązanie umowy Obsługi Użytkownika nie ma wpływu na aktualnie zawarte Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami oraz wynikające z nich obowiązki i rozliczenia.
 14. 11.7. Rozwiązanie umowy Usługi Sprzedaży nie ma wpływu na aktualnie zawarte Umowy Sprzedaży z Kupującymi oraz wynikające z nich obowiązki i rozliczenia.
 15. 11.8. Rozwiązanie umowy Usługi Sprzedaży nie ma wpływu na aktualne rozliczenia z tytułu Usługi Sprzedaży z Administratorem.
 1. 12. ZMIANY

 2. 12.1. Przerwa w funkcjonowaniu Serwisu spowodowana pracami modernizacyjnymi lub awarią Serwisu nie oznacza rozwiązania Umowy Użytkownika oraz Umowy Sprzedawcy.
 3. 12.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji Regulaminu Serwisu.
 4. 12.3. Administrator w przypadku zmiany Regulaminu Serwisu wyśle stosowną informację za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. 12.4. Użytkownik ma prawo do odmowy akceptacji zaktualizowanego Regulaminu oraz rozwiązania umowy Umowy Użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku braku odmowy Użytkownik wyraża zgodę na treść zaktualizowanego Regulaminu. Brak akceptacji zaktualizowanego Regulaminu oznacza natychmiastowe rozwiązanie Umowy Użytkownika.
 6. 12.5. Użytkownik ma prawo do odmowy akceptacji zaktualizowanego Regulaminu oraz rozwiązania umowy Umowy Użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku braku odmowy Użytkownik wyraża zgodę na treść zaktualizowanego Regulaminu. Brak akceptacji zaktualizowanego Regulaminu oznacza natychmiastowe rozwiązanie Umowy Użytkownika.
 7. 12.6. Zaktualizowany Regulamin zaczyna obowiązywać Użytkownika lub Sprzedawcę następnego dnia po upływie 14 dni od wysłania informacji o zmianie Regulaminu lub wcześniej, jeśli wyraził poprzez zwrotną wiadomość e-mail.
 1. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 2. 13.1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 04.04.2019.
 3. 13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. 13.3. Strony oświadczają, że będą rozstrzygać wszelkie ewentualne spory dotyczące treści i wykonania niniejszego Regulaminu w drodze polubownej. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporu w drodze polubownej, strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Administratora.
 5. 13.4. W przypadku konieczności skontaktowania się z Administratorem Serwisu należy kontaktować się pod adresem e-mail [email protected]